Betrokken in betrouwbaar medewerkersonderzoek

OLVG: eerste medewerkersonderzoek na de fusie

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis zijn na een periode van voorbereiding  in 2015 (juridisch) gefuseerd.  De twee huidige ziekenhuizen zijn twee hoofdlocaties in Amsterdam Oost en Amsterdam West geworden; de nieuwe organisatie gaat verder onder de naam OLVG.

Het nieuwe OLVG

Door de fusie is een concentratie van complexe zorg in beide ziekenhuizen mogelijk geworden. Hiermee wordt een hogere kwaliteit en doelmatigheid van zorg bereikt, waarmee de toonaangevende positie van de twee topklinische ziekenhuizen in de regio Amsterdam behouden blijft en kan worden uitgebouwd. Op beide locaties blijft een ‘volwaardig’  ziekenhuis bestaan. De toegankelijkheid van zorg blijft hiermee voor alle patiënten gewaarborgd.
De ambitie is dat beide ziekenhuizen nog aantrekkelijker worden als werkgever voor topprofessionals. De fusie draagt hieraan bij doordat de topklinische functies van de ziekenhuizen behouden blijven en door een betere marktpositie verder worden versterkt. Dit biedt kansen voor de professionele groei van de medewerkers: zij kunnen hun kennis verdiepen en krijgen bredere loopbaanmogelijkheden.

Het specialiseren van zorg heeft geleid tot het fuseren van vakgroepen in beide ziekenhuizen: vakgroepen zijn samengegaan. Een aantal Medisch specialisten was al op beide locaties actief, maar we zien dat steeds meer medewerkers over de beide locaties heen gaan werken. Dit geldt voor zowel het primaire proces, als voor de ondersteunende diensten waarbij deze laatste diensten gefuseerd zijn tot één dienst. Het doel hiervan is effectiviteit en behalen van efficiëntie.

Het is duidelijk dat zo’ n fusie tussen twee ziekenhuizen een complex en intensief proces is en een stevige impact heeft op medewerkers en organisatie.
“We zijn nu zover om de ‘peilstok’ in de organisatie van beide locaties te steken en te inventariseren hoe alle medewerkers ervoor staan en de nieuwe organisatie beleven”, vertelt Piera Mereu, de HR Manager van het ‘nieuwe’ OLVG.

Medewerkersonderzoek OLVG

Piera Mereu (in het midden), Manager HRM met haar HR-staf

Grote belangstelling voor de resultaten

OLVG en SLAZ werken al jaren samen met SKB. Bij de twee afzonderlijke Amsterdamse ziekenhuizen heeft SKB al meerdere medewerkeronderzoeken uitgevoerd. Piera Mereu: “groot voordeel daarbij is dat niet alleen bij de leidinggevenden, maar ook bij de medewerkers een dergelijk onderzoek een vertrouwd gegeven is. Bovendien: SKB gebruikt een systematiek waardoor de resultaten van dit onderzoek onder andere konden worden vergeleken met vorig onderzoek in beide huizen”. Nu voor het eerst na de fusie een onderzoek plaatsvond, is natuurlijk met buitengewoon grote belangstelling uitgekeken naar de resultaten. “De resultaten laten onderwerpen zien waarop we als organisatie kunnen investeren, maar op een aantal onderwerpen blijken we het ook al goed te doen. Zo is de vitaliteit van onze mensen, zeg de mate van plezier in het werk hebben en de energie die in het werk wordt gestopt, een aandachtspunt. Het werktempo en de werkhoeveelheid van onze mensen moeten we ook goed tegen het licht houden”. Maar in de context van een fuserende organisatie is die uitkomt ook niet vreemd te noemen. De resultaten van het recente onderzoek zijn ook vergeleken met die van de eerder afzonderlijk uitgevoerde onderzoeken onder de medewerkers van onze twee ziekenhuizen: “het is fijn om te constateren dat de relatie met de leiding en de mate van inspiratie door de leiding positief naar voren komt. En dat tijdens de toch wel spannende fusieperiode! Ook het vertrouwen in de nieuwe organisatie is sterk gebleken en er wordt positief gedacht over de loopbaanmogelijkheden bij het ‘nieuwe’ OLVG”.

Soepel verloop van het onderzoek

Een multidisciplinair samengestelde projectgroep heeft samen met SKB de voorbereiding, uitvoering en het uitwerken van de resultaten ter hand genomen. “Dat hele proces is soepel verlopen. Samen met onze afdeling communicatie is ervoor gezorgd dat alle medewerkers wisten dat het onderzoek er aan kwam. We hebben een adequate vragenlijst samengesteld en konden terwijl het onderzoek liep de responsontwikkeling volgen en zo nodig bijsturen”, vertelt Piera.

Lijnmanagers verantwoordelijk voor vaststellen plan van aanpak

“Uiteraard zijn onze lijnmanagers verantwoordelijk voor het uitwerken van de resultaten. Zij moeten samen met hun mensen de rapportage van hun afdeling beoordelen en vaststellen welke actiepunten daaruit voortkomen. Van teamleider tot raad van bestuur draagt ieder daar de eigen verantwoordelijk voor. De HR-adviseurs ondersteunen en adviseren daarbij, zij faciliteren de lijn”. De eerder genoemde projectgroep verzamelt de actiepunten en er worden organisatiebrede onderwerpen benoemd waaraan OLVG breed gewerkt gaat worden.

Deskundige samenwerkingspartner

“Zoals gezegd: SKB is al voor meerdere onderzoeken onze samenwerkingspartner geweest en bovendien de preferred supplier voor medewerkeronderzoek bij Santeon, een groep topklinische opleidingsziekenhuizen in Nederland waar het OLVG deel van uitmaakt. De afstemming met SKB loopt gemakkelijk en snel. Hun adviseurs zijn ervaren en deskundig en dat is voor ons een groot voordeel. SKB maakt gebruik van de VBBA, de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid. Dit in onze optiek betrouwbare meetinstrument helpt ons bij het optimaliseren van de prestaties van onze organisatie, maar maakt ook het ‘welbevinden;’ van onze medewerkers inzichtelijk. De heldere rapportages van SKB hebben ons op het spoor gezet qua aanpak van de juiste knelpunten”.

Na twee jaar wordt een herhaling van het onderzoek gepland met als doel om dan te kunnen vaststellen welk vooruitgang er is geboekt en eventuele nieuwe aandachtspunten te benoemen.